Pažinčių svetainės suaugusiems „Pažintyslietuviams.co.uk“ taisyklės:
Registruotis Pažintyslietuviams.co.uk Vartotoju gali ne jaunesni nei 18 metų asmenys,
pateikę teisingus ir išsamius duomenis, kurių reikalauja tinklalapis. Nepilnamečiams
asmenims griežtai draudžiama registruotis tinklalapyje Pažintyslietuviams.co.uk ir tokios
Vartotojų anketos bus nedelsiant be papildomo perspėjimo pašalinamos iš tinklalapio
duomenų bazės. Norėdami naudotis svetaine Pažintyslietuviams.co.uk,pirmiausia,
privalote susipažinti su registracijos sąlygomis. Pateikdami savo asmeninę informaciją
ir/ar nuotrauką/-as į tinklalapį Pažintyslietuviams.co.uk reiškias Jūs sutinkate su
nurodytomis sąlygomis.
Apribojimai
Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kurie daro ar gali daryti
žalą pažinčių portalui Pažintyslietuviams.co.uk, kitiems Vartotojams ar tretiesiems
asmenims ar jų interesams. Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems
tikslams, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
1) pažeistų autorių teises bei gretutines teises,
2) sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
3) būtų įžeidžianti arba kenksminga, bet kurio asmens atžvilgiu,
4) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų ar viešą gyvenimą,
5) pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai,gyvybei bei turtui,
6) pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.
Draudžiamas turinys
Šiame tinklalapyje draudžiama laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti
bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą,
grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti
traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, kurį būtų galima laikyti nusikaltimu
arba kuris sukeltų bet kokią kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima,
bet neapsiriboja tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir
medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios
medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Draudžiamas turinys taip pat apima, bet
neapsiriboja:
1) programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba
kitų tinklalapių saugumą,
2) prašymais arba reklama,
3) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
4) privačia informacija apie bet kurį asmenį, kaip pavyzdys: telefonų numeriai, adresai,
asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija
5) dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas bet kokios informacijos bei
pornografijos ar kito įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas,
pardavinėjimas arba kiti platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia
tinklalapio administracija, yra griežtai draudžiami.
Draudžiama Vartotojo anketoje panaudoti bet kokius savo bei kitų asmenų kontaktinius
duomenis, išskyrus tuos duomenis, kurių reikalauja registracijos anketa.
Turinio panaudojimo apribojimai
Tinklalapis yra "Pažintyslietuviams.co.uk" (toliau "Pažintyslietuviams.co.uk", "mes",
"mus" arba "mūsų") nuosavybė ir yra prižiūrima ir tvarkoma administratorių. Joks
svetainės esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, dar kartą
išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Bet koks turinio
panaudojimas kitiems tikslams traktuojamas kaip autorinių teisių ir kitų privačių teisių
pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, kurie panaudoti šiame tinklalapyje yra
"Pažintyslietuviams.co.uk" nuosavybė arba turi leidimus jais naudotis.
Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagą
Pažintyslietuviams.co.uk pasilieka teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio
tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Jūs sutinkate, kad Pažintyslietuviams.co.uk
nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo,
perdavė, atgamino ir/arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą,
redagavimą ir/arba monitoringą.
Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės
Jūs besąlygiškai sutinkate ir garantuojate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų
publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad
turite besąlyginę teisę naudotis šiuo turiniu, kaip numatyta šioje dalyje. Jūs sutinkate, kad
visas Jūsų publikuojamas turinys taptų tinklalapio Pažintyslietuviams.co.uk duomenų
bazės dalimi, kuris bus saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad
Pažintyslietuviams.co.uk būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio
kūrinius savininku. Sutinkate, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines
teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei Pažintyslietuviams.co.uk, nei bet kuri kita
trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums
autorinio ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.
Nebaudžiamumas
Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti Pažintyslietuviams.co.uk, jo
darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai
"apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir
atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba
susijusių su šių taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens,
veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet
neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto
turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.
Atleidimas
Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių
perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti Pažintyslietuviams.co.uk ir bet kurias apsaugotas šalis
į teismą dėl bet kokio žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio Jūsų pateikto
turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia žala arba
nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio
tinklalapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba
galite turėti Pažintyslietuviams.co.uk, kylančias Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio
naudojimosi šiuo tinklalapiu pasėkoje, nesvarbu, ar Jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti
teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, o taip pat panašiais
statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.
Atsakomybės apribojimas
Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Pažintyslietuviams.co.uk
nebus atsakingas už nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų
naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu,
paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine
įranga, net jei Pažintyslietuviams.co.uk arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios
kompensacijos galimybę. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar
pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau
paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums nebus taikomas.
Nutraukimas
Pažintyslietuviams.co.uk pasilieka teisę be jokio įspėjimo, be priežasties ir be
atsakomybės bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šių taisyklių ir
nuostatų arba įstatymų nesilaikymą. Pažintyslietuviams.co.uk nutraukus tinklalapio
veiklai, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Pažintyslietuviams.co.uk savo nuožiūra gali
nuspręsti ir pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus
paslaugų teikimą ar naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba
turinį, gautą iš šio tinklalapio.
Pataisymai
Pažintyslietuviams.co.uk pasilieka sau teisę bet kuriuo metu be iš ansktinio įspėjimo
keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas, o Jūsų tolimesnis
naudojimąsis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais,
papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs nesutinkate dėl kokių nors priežasčių dėl sąlygų
pakeitimų, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.
Bendra dalis
Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo ir šios registracijos sąlygos bei bet kokie su
jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas
ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad mes, mūsų
įpėdiniai ir teisių perėmėjai gali įvykdyti šias naudojimo sąlygas Jūsų ir Jūsų paveldėtojų,
nepilnamečių įpėdinių ir teisių perėmėjų nenaudai. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio
tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių
šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio
tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami Pažintyslietuviams.co.uk,
negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta aukščiau. Nei vienos šalies atsisakymas,
nesvarbu ar išreikštas, ar numanomas, bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų bei
priedų prie jų publikuojamų Pažintyslietuviams.co.uk dalies arba bet koks tokio
atsisakymo pažeidimas nereikš tęstinio tos dalies atsisakymo arba bet kurios šio
tinklalapio naudojimo sąlygų dalies atsisakymo.
Pažintys lietuviams Anglijoje
Pažintyslietuviams.co.uk

SURASK ANTRĄ PUSĘ ANGLIJOJE IR AIRIJOJE

Mes esame

Pažintyslietuviams.co.uk

Ar žinojai, kad Jungtinėje Karalystėje gyvena beveik 300 000 tavo tautiečių? Su jais visais tu gali susipažinti čia! Norėdami suteikti Tau šią galimybę mes sukūrėme šią svetainę. Esame išsibarstę po visą šalį, todėl norime padėti atrasti gyvenimo meilę. Kartu su jumis stengsimės, jog ši svetainė taptų sėkmingų santykių pradžia. Sėkmės!

Kodėl verta rinktis

Pažintyslietuviams.co.uk

Jūs esate patikimose rankose!
Mūsų komandoje dirba ne tik profesionalai meilės srityje, bet ir saugumo ekspertai, užtikrinantys nepriekaištingą Jūsų privatumo apsaugą.

Išmani ir patogi naudotis svetainė
Išmani programa automatiškai pasiūlys susipažinti tau, su labiausiai tinkančiu kanditatu, pasimatymui. Išnaudok visas paieškos galimybes ir rask labiausiai tau tinkančią antrąją pusę

Kaip tai veikia

Atsiliepimai

next prev
REGISTRUOKIS DABAR!